Raspisivanje izbora za novo pastoralno vijeće župe

Raspisivanje izbora za novo pastoralno vijeće župe

Dragi župljani,
imenovanjem novog župnika u župi automatski završava mandat dosadašnjim
članovima Župnog pastoralnog vijeća i svih onih vijeća koja su u jednoj župi prisutna, a imenovana su dekretom biskupa.
U skladu s time, pozivam na molitvu za IZBOR i IMENOVANJE novog ŽUPNOG PASTORALNOG VIJEĆA ove župe.
Prema Pravilniku kojega savjetujem proučiti od strane onih koji sebe smatraju suradnicima ove župe – prvi krug izbora će biti na PRVU NEDJELJU U MJESECU VELJAČI, iza svih misa. Izbor se je pomaknuo iz razloga boljeg upoznavanja župljana, osobina i naravi same župe.

ŽUPNIK
fra Goran Rukavina, v. r.

U nastavku donosim bitna obrazloženja koja se tiče ŽPV:

Dekretom od 11. travnja 2000. (br. 1054/2000), određeno je da se u svim župama Zagrebačke nadbiskupije osnuje (gdje ga nema), odnosno obnovi (ondje gdje postoji i djeluje), Župno pastoralno vijeće, a u skladu s odredbama Zakonika kanonskoga prava.

U »Pravilniku« – prema kojemu moraju djelovati župna pastoralna vijeća (ŽPV) – ističe se da je ŽPV »župnikovo savjetodavno i djelatno tijelo koje proučava, planira, usklađuje, priprema i provjerava izvođenje pastoralnog rada u župi« (čl. 1), a ono je tijelo sastavljeno od predstavnika vjernika-laika i osoba koje u župi imaju udjela u pastoralnoj službi, te zapravo »predstavlja i izražava jedinstvo u različitosti karizmi, službi i staleža u župi. Potiče i omogućuje suodgovornost u sudjelovanju svih vjernika u pastoralnom radu u župi na području naviještanja, bogoslužja i dobrotvornost te time povezuje djelovanje svećenika i laika« (čl. 2).

Članovi ŽPV-a (kojih ne bi smjelo biti manje od 7 niti više od 30) su župnik, aktivni svećenici u župi, osobe zadužene za pastoralni rad u župi, predstavnik redovničkih zajednica te župe i predstavnici vjernika-laika (i iz reda Župnoga ekonomskoga vijeća) (čl. 6).

Veći dio članova, a najmanje polovicu, izabiru ili predlažu sami župljani na način koji je za pojedinu župu najprikladniji, a manji dio članova Vijeća može imenovati župnik.

Uvjeti za izbor u ŽPV

»Predlaganje i izbor članova ŽPV-a se izvodi u skladu sa Smjernicama za izbor članova ŽPV-a u Zagrebačkoj nadbiskupiji« (čl. 7), a pravo izbora ima svaki župljanin »koji je navršio 18 godina i primio sakramente kršćanske inicijacije« (čl. 8), ali mora biti i praktični vjernik, što je jasno iz čl. 10 koji ističe da mora biti »u punom zajedništvu s Katoličkom Crkvom«, te da se »odlikuje čvrstom vjerom, ispravnim životom i razboritošću«. Sve izabrane i predložene kandidate župnik predlaže ordinariju na odobrenje.

Vijeće se konstituira odobrenjem ordinarija, to jest mjesnoga biskupa, a mandat članovima traje 5 godina.

Župnik predsjeda ŽPV-om i saziva sjednice, a zajedno s Tajništvom (koje čine župnik, tajnik i još dva člana) pripremaju dnevni red sjednica (čl. 14), a svaki je član »dužan župniku pomagati u unapređivanju pastoralne djelatnosti i ima pravo predlagati pitanja, koja neka ŽPV razmatra na svojim sjednicama« (čl. 15).

Prava i zadaće ŽPV-a

Pravilnik kao vlastite zadaće ŽPV-a navodi one koje se odnose na život župnoga zajedništva te poslanje u naviještanju, bogoslužju i služenju, dok o glavnim zadaćama govori sljedeći članak (čl. 17), navodeći proučavanje stvarnih prilika u župi te prilagođavanje nadbiskupskih pastoralnih planova svojim prilikama; planiranje, pripremanje i provjeravanje pastoralnoga djelovanja u župi i u međužupnom pastoralu; težnju zajedničkomu pastoralu po planu Nadbiskupije; poticanje, u duhu jedinstva i zajedništva, različitosti karizmi i služba te podupiranje molitve i djela za rast duhovnih zvanja.

ŽPV prema »Pravilniku« treba ustanoviti i trajne i privremene komisije ili odbore za određene zadaće u župi (naviještanje, bogoslužje, dobrotvornosti – Caritas) određuje čl. 18, koji dodaje da ŽPV »održava redovite sjednice barem šest puta godišnje« (čl. 19), a župnik svakomu članu ŽPV-a dostavlja potvrdu ordinarija u kojoj se ističe i da se prve nedjelje nakon primitka toga dopisa, na župnom euharistijskom slavlju, župnoj zajednici proglase potvrđeni članovi Pastoralnoga vijeća te da se svakomu članu uruči primjerak toga dekreta, čime je Pastoralno vijeće uspostavljeno.

Comments are closed.

Proudly powered by WordPress | Theme: Baskerville 2 by Anders Noren.

Up ↑